W dniu 27.06.2007r w siedzibie Głównego geodety Kraju odbyła się spotkanie członków Zarządu PFSRM – Prezydenta Andrzeja Hopfera i Wiceprezydenta Jerzego Filipiaka z Głównym Geodeta Kraju Panem Wiesławem Potrapelukiem. W spotkaniu wzięła udział Dyrektor Departamentu Katastru Pani A. Grzesik.

Tematem spotkania było przekazanie przez zarząd Federacji uwag rzeczoznawców majątkowych dotyczących warunków dostępu do bazy danych w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjno – karograficznej, w tym w szczególności zasygnalizowanie powtarzających się przypadków blokowania dostępu do aktów notarialnych ( w tej sprawie Zarząd PFSRM otrzymał ostatnio kilka udokumentowanych zażaleń).
W wyniku spotkania ustalono, że sprawa dostępności do danych powinna być w II półroczu br. tematem posiedzenia funkcjonującego Forum Geodetów Powiatowych z udziałem przedstawicieli władz Federacji.
Po spotkaniu z Głównym Geodetą Kraju odbyła się rozmowa z Przewodniczącym Forum Panem Ryszardem Staniszewskim, podczas której ustalono, że Zarząd PFSRM w terminie do 15.08.2007r. przekaże stanowisko, prezentujące istniejący stan i niezbędne kierunki zmian usprawniających proces dostępu do danych. W oparciu o to stanowisko odbędzie się dyskusja w trakcie posiedzenia Forum.
W związku z powyższym Zarząd PFSRM zwraca się do wszystkich Stowarzyszeń o przesłanie do 30.07.br. na adres mailowy Biura Federacji źródłowych materiałów dotyczących zaobserwowanych negatywnych i pozytywnych doświadczeń lokalnych tyczących się udostępniania rzeczoznawcom majątkowym danych w wydziałach geodezji.

Biuro PFSRM