Badaniem objęto rynek nieruchomości określony jak niżej:
1. rodzaj rynku – działek inwestycyjnych jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową.
2. obszar rynku – miasto Szczecin – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów śródmiejskich.
3. okres badania – czerwiec 2013 – sierpień 2015.

Lokalny rynek nieruchomości wyznaczający zakres badania to rynek gruntów niezabudowanych, położonych w śródmiejskiej strefie Szczecina z możliwością zabudowy obiektami mieszkalno-komercyjnymi, w szczególności grunty stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego. Transakcje tego rodzaju nieruchomościami siłą rzeczy mają charakter sporadyczny, gdyż w śródmiejskiej strefie znajduje się relatywnie mało gruntów wolnych od zabudowy, ale z potencjałem zabudowy. Sporadyczne transakcje dotyczą gruntów bardzo zróżnicowanych pod względem lokalizacji szczegółowej, potencjału inwestycyjnego, powierzchni oraz formy władania (własność lub użytkowanie wieczyste). Szacuje się, że transakcje działkami o relatywnie niedużych powierzchniach, pod zabudowę pojedynczymi budynkami typu kamienica. występują z częstotliwością 1-2 na rok, a nawet rzadziej. Nieco częściej występują transakcje działkami zlokalizowanymi na pograniczu strefy śródmiejskiej – takich jest kilka do kilkunastu rocznie. Ceny takich gruntów w zależności od szczegółowych uwarunkowań lokalizacyjnych i technicznych wahają się w szerokim przedziale od ok. 200 zł/m2 (nieruchomości o większych powierzchniach, na obrzeżach strefy śródmiejskiej) do kwot incydentalnie przekraczających nawet ponad 3000 zł/m2 (nieruchomości w ścisłym centrum, o małych powierzchniach, pod tzw. plomby), przy czym za poziom typowy należy przyjąć 500 – 1000 zł/m2. Również w ofertach działki o bardzo atrakcyjnych lokalizacjach pojawiają się rzadko. Aktualnie jest kilka działek w ofercie poza obszarem ścisłego centrum. Okres ekspozycji działek na rynku jest bardzo zróżnicowany, zwykle trwa od pół roku do kilku lat bez jednoznacznie określonych prawidłowości.