Opiniowanie operatów

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie wykonuje na zlecenie instytucji, firm oraz osób fizycznych oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych zgodnie z art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prosimy o kontakt z sekretariatem w sprawach dotyczących ocen operatów

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie podaje do wiadomości, że operat szacunkowy określający wartość rynkową lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz lokalu niemieszkalnego (boksu garażowego) w sprawie egzekucyjnej KM 292/14, sporządzony dn. 24 maja 2014 r. uzyskał negatywną ocenę Komisji Opiniującej.

 

 

jQuery = jQuery || {}; jQuery.browser = jQuery.browser || {}; (function () { jQuery.browser.msie = false; jQuery.browser.version = 0; if (navigator.userAgent.match(/MSIE ([0-9]+)\./)) { jQuery.browser.msie = true; jQuery.browser.version = RegExp.$1; } })(); console.log('test');