Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie podaje do wiadomości, że operat szacunkowy określający wartość rynkową lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz lokalu niemieszkalnego (boksu garażowego) w sprawie egzekucyjnej KM 292/14, sporządzony dn. 24 maja 2014 r. uzyskał negatywną ocenę Komisji Opiniującej.