Praktyki zawodwe

Stowarzyszenie organizuje praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Szczecin organizuje praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
Odbycie takiej praktyki jest jednym z ustawowych wymogów jakie należy spełnić, by ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości.

W ramach praktyki zawodowej, o której mowa w art. 177 ust. 1 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami kandydat:
1) uczestniczy w wykonywaniu czynności określonych w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy, w tym uczestniczy w oględzinach szacowanych nieruchomości;
2) samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:
a) nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym, e) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
f) nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
h) nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;
3) zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierają- cych niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy.

 

 

jQuery = jQuery || {}; jQuery.browser = jQuery.browser || {}; (function () { jQuery.browser.msie = false; jQuery.browser.version = 0; if (navigator.userAgent.match(/MSIE ([0-9]+)\./)) { jQuery.browser.msie = true; jQuery.browser.version = RegExp.$1; } })(); console.log('test');