Stałe Doskonalenie Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych

Otrzymaliśmy list następującej treści:


Szanowni Państwo,

W dniu 27 maja 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 80, poz. 475).

Zaproponowane zmiany stanowią uszczegółowienie i usystematyzowanie dotychczas obowiązujących przepisów . Treść rozporządzenia wprowadza regulacje dotyczące procedury weryfikacji spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz wzorów dokumentów / zaświadczeń/potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, których brak było w dotychczasowych regulacjach. Szczegóły dot.zgłaszania i organizowania szkoleń przez Stowarzyszenia do Ministerstwa Infrastruktury można uzyskać pod poniższym adresem.Ministerstwo przyznaje kolejne numery szkoleń 1 raz w tygodniu.
Łączę pozdrowienia
Krystyna Traczyk
Dział szkoleń PFSRM
Ul.Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa
tel/fax;022/627 11 42
e-mail: szkolenia@pfva.com.pl