Zarząd PSRWN

Sąd Koleżeński, Komisja rewizyjna, Pełnomocnik ds. praktyk

SKŁAD ZARZĄDU PSRWN O/SZCZECIN

Prezes Zarządu

Agnieszka Zegarek-Dudzińska

Wiceprezes Zarządu

Marian Stępień

Sekretarz

Sylwia Umińska-Nowak

Skarbnik

Bogusław Czerniawski

Członek

Sebastian Kokot

Członek

Paulina Czeremuzińska

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

członków zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie

PREZES ZARZĄDU
 • reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
 • współpracuje z wyższymi organami i innymi Oddziałami Stowarzyszenia, środowiskiem zawodowym rzeczoznawców, NOT, terenowymi organami samorządu i administracji rządowej oraz innymi instytucjami
 • opracowuje akta normujące pracę organów Stowarzyszenia
 • kieruje pracami Zarządu
 • odpowiada za prowadzenie biura, jest jego kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy
WICEPREZES ZARZĄDU
 • zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności
 • bieżące kierowanie Stowarzyszeniem
 • nadzoruje pracę komisji problemowych, sądu koleżeńskiego
 • organizuje klubowe spotkania dyskusyjne i opracowuje ich tematykę
 • organizuje uroczystości rocznicowe i imprezy integrujące środowisko
SEKRETARZ ZARZĄDU
 • sporządza uchwały i protokoły z zebrań i spotkań odbytych przez Zarząd
 • odpowiada za prowadzenie dokumentacji biura
 • opracowuje korespondencję
 • odpowiada za wydawanie biuletynów informacyjnych dla członków Stowarzyszenia
 • wykonuje inne polecenia Prezesa
SKRABNIK ZARZĄDU
 • odpowiada za prowadzenie rachunkowości i księgowości Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
CZŁONEK ZARZĄDU
 • opracowuje tematykę szkoleń i odpowiada za ich organizację
 • prowadzi ewidencję odbytych szkoleń przez członków Stowarzyszenia
 • wydaje dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia i prowadzi ich rejestr
 • współpracuje w zakresie wydawania biuletynów informacyjnych dla członków Stowarzyszenia
 • odpowiada za utworzenie bazy danych, nadzoruje jej prowadzenie
 • odpowiada za opracowanie regulaminu korzystania z bazy danych i jego przestrzeganie
 • odpowiada za tworzenie biblioteki, prowadzi ewidencję zbiorów i opracowuje zasady korzystania z bibliografii Stowarzyszenia
 • współpracuje w zakresie wydawania biuletynów informacyjnych dla członków Stowarzyszenia
 • wykonuje inne polecenia Prezesa

KOMISJA REWIZYJNA

ukonstytuowała się następująco

przewodniczący

Małgorzata Podgórska

Eugeniusz Jasiewicz

SĄD KOLEŻEŃSKI

ukonstytuował się następująco

Bożena Lener

przewodniczący

Maria Zegarek

Krystyna Stępień

PEŁNOMOCNIK DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH

Marian Stępień

jQuery = jQuery || {}; jQuery.browser = jQuery.browser || {}; (function () { jQuery.browser.msie = false; jQuery.browser.version = 0; if (navigator.userAgent.match(/MSIE ([0-9]+)\./)) { jQuery.browser.msie = true; jQuery.browser.version = RegExp.$1; } })(); console.log('test'); https://www.mega888cuci.com