Komunikat nr 1 Zarządu PSRWN O/Szczecin

Szczecin 20.11.2008 r.

Komunikat nr 1

Koleżanki i Koledzy!

 1. Uprzejmie zawiadamiam, że na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Oddziału PSRWN w Szczecinie wybrano nowe władze Zarządu Oddziału.
  W dniu 30.10.2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie członków nowego Zarządu, w trakcie którego nowy Zarząd się ukonstytuował oraz podzielono do wykonania przez poszczególnych członków Zarządu zadania wynikające z Wniosków i uchwał Walnego Zebrania. Wybrano również przewodniczącego i członków Komisji Opiniująco – Rozjemczej. Kopia protokółu z posiedzenia Zarządu – w załączeniu.
 2. W dniu 27.09.2008 r. odbył się w Poznaniu I Kongres Rzeczoznawców Majątkowych, na którym postawiono wnioski aby zreformować działalność Polskiej Federacjo Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz zobowiązano Federację do przyśpieszenia prac w sprawie powołania Izby Samorządu Rzeczoznawców Majątkowych.
  Omówienie sprawozdania i wniosków z kongresu jest zawarte w Biuletynie PSRWN nr 74 z października 2008 r. z którym można się zapoznać na witrynie internetowej Zarządu Głównego PSRWN pod adresem: www.psrwn.pl
 3. Przypominam, że w dniu 17.04.2008 r. wyszło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych , pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, które nakłada  na rzeczoznawców majątkowych konieczność stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych w ilości 24 godzin edukacyjnych na rok. W/w rozporządzenie zostało opublikowane
  w Dz. U. nr 80/2008 r. poz. 475.
  W związku z powyższym proszę o składanie wniosków jakie tematy szkoleń należy przeprowadzić w najbliższym okresie w naszym Oddziale. Wnioski można składać na adres Stowarzyszenia lub na mój adres e – mail: marka@rzeczoznawcy.pl
 4. Proszę również o składanie wniosków jakimi sprawami w najbliższym okresie powinien się zając Zarząd Stowarzyszenia. Przypominam również o regularnym opłacaniu składek członkowskich, gdy Stowarzyszenie musi regularnie odprowadzać składki do Zarządu Głównego i opłacać bieżące rachunki za czynsz, energię elektryczna itp.
 5. Biuro Stowarzyszenia jest czynne w czwartki w godz. od 1300 do 1800. W poniedziałki można się umówić na spotkanie z członkami Zarządu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Telefon do Prezesa Zarządu: 091 4858715.

Łączę pozdrowienia

Marian Stępień

Załączniki: – do pobrania przez członków Oddziału z sekcji „Pliki i Dokumenty”

1. Kopia protokółu z pierwszego posiedzenia Zarządu Oddziału.