Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie zaprasza na szkolenie – ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY
Z DNIA 21 SIERPNIA 1997r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI W 2017r., które odbędzie się w dniu 23 września 2017 r. w Szczecinie

  • Zaproszenie na szkolenie w formacie PDF: pobierz plik
  • Karta zgłoszenia w formacie PDF: pobierz plik
  • Ilość miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Adresaci: Rzeczoznawcy majątkowi, urzędnicy państwowi i samorządowi
Prowadzący: mgr inż. Zdzisław Małecki

Miejsce:
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Szczecin, ul. Mickiewicza 64, sala 019,
(organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia)

Czas:
29.03.2017 r., środa w godz. od 9.00 do 15.45 – 8 godzin edukacyjnych

Odpłatność:
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 290 zł i obejmuje materiały dla uczestników, przerwy kawowe z ciastkami, certyfikat uczestnictwa.

Należność prosimy wpłacać przelewem do dn. 20 września 2017 r. na konto Stowarzyszenia: 63 1240 3927 1111 0010 7407 2768 z dopiskiem na przelewie „szkolenie 23.09.2017 r.”

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonywać mailowo wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 20.09.2017 r. na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl lub faxem na nr 914847068.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami dokonano w 2017r. istotnych zmian w zakresie gospodarowania nieruchomościami. W szczególności z dniem 1 września 2017r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1509).
Cel szczególny szkolenia stanowić będzie analiza i omówienie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, wchodzącej w życie z dniem 1 września 2017 r.

Analizowane będą zmiany dokonywane w tej ustawie, obejmujące:
– 51 przepisów szczegółowych,
– w tym 24 zmiany dotyczące wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Ustawa postanawia o nowelizacji szeregu przepisów dotyczących zarówno procedur z zakresu gospodarki nieruchomościami jak i poszerzających istotnie obowiązki zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.
Uczestnicy szkolenia otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok.70 str.) przedstawiające i omawiające dokonane zmiany, wraz ze źródłowymi komentarzami przyczyn i skutków zmian, oraz materiały pomocnicze,

Program szkolenia:
ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI W 2017r.

1. Zmiany u.g.n. wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, obowiązujące od 1 stycznia 2017r.,
2. Zmiany u.g.n. wynikające z ustawy z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia rolnictwa , obowiązujące od 1 września 2017r.,
3. Zmiana u.g.n. wynikająca z ustawy z dnia 24 lutego 2017r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,
4. Zmiany wynikające z rządowego projektu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, skierowanego do Sejmu 14 marca 2017r.
5. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.