Zarząd Oddziału PSRWN Oddział w Szczecinie zaprasza na:
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ODDZIAŁ W SZCZECINIE
które odbędzie się w sali obok naszego biura przy ul. Dworcowej 19 w Szczecinie,
w dniu 1.02.2012 r. godz. 15.30 w pierwszym terminie,
godz. 16.00 w drugim terminie.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności zebrania.
6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału z działalności Zarządu Oddziału za okres 30.10.2008 r. – 31.01.2012 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału z działalności Zarządu Oddziału w zakresie kadencji.
8. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
10. Wybór Prezesa Zarządu Oddziału.
11. Wybór Zarządu Oddziału.
12. Wybór Komisji Rewizyjnej.
13. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
14. Dyskusja.
15. Odczytanie protokółów Komisji: Skrutacyjnej i Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie zebrania.

Łączę pozdrowienia:
Prezes Zarządu PSRWN O/Szczecin
mgr inż. Marian Stępień
Rzeczoznawca Majątkowy